Stanovy občianskeho združenia DOMČEK Z

Základné ustanovenia

DOMČEK Z, občianske združenie (ďalej len „Združenie“) je v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov.

Združenie je otvoreným, samostatným, nezávislým a nepolitickým občianskym združením, vyvíjajúcim svoju činnosť na demokratických princípoch.

Združenie sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb. Združenie je samostatným právnym subjektom.

Cieľ a činnosti Združenia

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít za účelom zmysluplného využitia voľného času detí, mládeže, dospelých ako aj seniorov predovšetkým v pohybovej oblasti, ako aj v oblasti kultúry, vzdelávania a výchovy. Pravidelnými činnosťami bude:

 • zvyšovať pohybovú aktivitu formou pohybových hier a cvičení zameraných tiež na zdravotnú prevenciu porúch oporného aparátu,
 • organizovanie spoločných výletov s cieľom spoznať prírodné a kultúrne zaujímavosti nielen na Slovensku a podporiť turistické návyky,
 • prostredníctvom tvorivých dielní bude podporovať rozvoj jemnej motoriky a manuálnych zručností,
 • formou školení, kurzov a prednášok zabezpečovať rozvoj jazykových schopností, najmä u seniorov zvyšovať počítačovú gramotnosť a orientáciu sa v množstve informácií,
 • organizácia denných táborov a sústredení,
 • podpora stretávania sa detí a mládeže s rovesníkmi v záujme zmysluplného využitia voľného času bez TV, mobilov ….
 • starostlivosť o deti počas pohybovných aktivít ich rodičov,
 • spolupráca s iným záujmovými združeniami,
 • realizácia pohybových aktivít v materských a základných školách pre žiakov ako aj pre širokú verejnosť,
 • organizácia vystúpení,
 • aktivity pre matky na materskej dovolenke v oblasti starostlivosti o zdravie a krásu, zvyšovanie ich sebadôvery,
 • propagácia vlastnej činnosti v oblasti zdravého životného štýlu,

Realizáciou rôznych projektov prinášať radosť a vnútorné uspokojenie z činnosti, zlepšovanie psychohygieny, zvyšovať socializáciu bez akejkoľvek formy diskriminácie. Podporovať jednotlivcov aj zo sociálne slabšieho prostredia.

Svojou činnosťou chce Združenie prispieť k boju proti negatívnym vplyvom v spoločnosti – proti užívaniu omamných látok, drog, nadmernému využívaniu elektronických zariadení a sedavému životnému štýlu.

Čl. II.

Názov Združenia

Názov Združenia je:    DOMČEK Z, občianske združenie

Čl. III.

Sídlo Združenia

Sídlom Združenia je:   Ambroseho 6, 851 02  Bratislava

Čl. IV.

Doba trvania Združenia

Združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Čl. V.

Orgány Združenia

A) Predseda Združenia

B) Predsedníctvo

C) Revízor

D) Členská schôdza

A) Predseda Združenia

Predseda Združenia je štatutárnym orgánom Združenia, zastupuje Združenie navonok voči tretím osobám. Podpisovanie za Združenie sa robí tak, že k názvu Združenia pripojí svoju funkciu a podpis predseda Združenia.

Predsedu Združenia volí členská schôdza Združenia z členov Združenia na obdobie 5 rokov. Predseda Združenia je oprávnený kedykoľvek odstúpiť zo svojej funkcie, a to písomným oznámením adresovaným na sídlo Združenia. Prvý predseda združenia bude zvolený členskou schôdzou na jej prvom zasadaní.

Predseda Združenia riadi činnosť Združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iného orgánu.

Predseda pripravuje rokovania predsedníctva a členskej schôdze.

Pri príprave a rokovaní predsedníctva a členskej schôdze je predseda Združenia oprávnený a povinný najmä:

 • organizovať práce spojené s prípravou zasadnutia predsedníctva a členskej schôdze,
 • rozhodovať o prizvaní odborníkov k zasadnutiu predsedníctva alebo členskej schôdze, ak je to potrebné,
 • zaraďovať do programu rokovania predsedníctva alebo členskej schôdze naliehavé otázky aj mimo schváleného plánu a programu,
 • v priebehu rokovania predsedníctva odobrať slovo alebo uzavrieť diskusiu, ak sa netýka prerokúvanej veci, alebo pokračovanie v diskusii by bolo neúčelné,
 • organizovať kontrolu plnenia prijatých uznesení a ďalších úloh, ktoré vyplývajú z činnosti predsedníctva.

Pre prípad svojej neprítomnosti sa predseda môže nechať zastúpiť iným členom predsedníctva alebo inou osobou, a to písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom.

V prípade, ak iný orgán Združenia je nefunkčný alebo nemôže vykonávať činnosť z iného dôvodu, práva a povinnosti takéhoto orgánu Združenia prechádzajú na predsedu Združenia a to až do doby, pokiaľ budú tieto orgány schopné riadne plniť svoje práva a povinnosti.

Predseda Združenia je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Združeniu spôsobiť škodu alebo poškodiť jeho dobrú povesť.

Predseda Združenia má nárok na pokrytie personálnych nákladov súvisiacich so zabezpečením jeho funkcie.

B) Predsedníctvo

Predsedníctvo Združenia je výkonným orgánom združenia, ktorý vymenovaním jeho členov z členov Združenia môže ustanoviť predseda Združenia a to na návrh členskej schôdze Združenia. Predsedníctvo má troch členov (jedným z nich je predseda Združenia) a ich funkčné obdobie je päťročné. Členov predsedníctva odvoláva predseda Združenia.

Predsedníctvo rozhoduje najmä o:

 • zmene stanov Združenia,
 • všetkých hospodárskych otázkach Združenia,
 • prijímaní nových členov Združenia,
 • výške členského príspevku,
 • zlúčení Združenia s iným občianskym združením,
 • zániku Združenia,
 • pláne činnosti Združenia,
 • návrhu na organizáciu kancelárie predsedníctva.

Práva a povinnosti členov predsedníctva

Členovia predsedníctva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Združeniu spôsobiť škodu alebo poškodiť jeho dobrú povesť.

Členovia predsedníctva, ktorí porušili svoje povinnosti, ručia za záväzok na náhradu škody spôsobenej tretím osobám.

Účasť členov predsedníctva na zasadaniach predsedníctva je povinná. Členovia predsedníctva vykonávajú funkciu osobne, práva a povinnosti spojené s ich členstvom v predsedníctve sú osobnými právami a povinnosťami.

Člen predsedníctva sa nemôže dať na zasadnutiach predsedníctva zastúpiť iným členom predsedníctva ani inou osobou.

Neúčasť člena predsedníctva na zasadnutí predsedníctva je potrebné vždy vopred písomne ospravedlniť.

Členovia predsedníctva majú právo uplatňovať zapísanie svojho nesúhlasu s uznesením prijatým väčšinou členov predsedníctva v zápisnici zo zasadnutia predsedníctva, tým sa však nezbavujú povinnosti takéto uznesenie rešpektovať, resp. plniť. Členovia predsedníctva majú právo predkladať na zasadnutí predsedníctva vlastné zdôvodnené pripomienky a návrhy.

Vznik a zánik členstva v predsedníctve

Členovia predsedníctva môžu zo svojej funkcie odstúpiť na základe písomného oznámenia predsedovi Združenia. Výkon ich funkcie v predsedníctve sa skončí dňom, keď predseda Združenia vymenuje nového člena predsedníctva. Nových členov predsedníctva menuje na návrh členskej schôdze predseda z členov Združenia.

Pokiaľ odstúpi z funkcie člena predsedníctva predseda Združenia, nie je tým dotknutá jeho funkcia ako predsedu Združenia.

Zasadnutia predsedníctva

Zasadnutie predsedníctva zvoláva predseda Združenia formou doporučeného listu alebo mailom s notifikáciu o doručení na adresu jednotlivých členov predsedníctva na adresu zapísanú v knihe členov Združenia. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby.

Predseda Združenia zvolá zasadnutie predsedníctva, ak o to písomne požiada ktorýkoľvek člen predsedníctva, najneskôr do 15 dní od obdržania jeho žiadosti. Žiadosť musí byť odôvodnená a musí obsahovať predmet rokovania.

Každý člen predsedníctva potvrdzuje svoju účasť na zasadnutí predsedníctva v prezenčnej listine. Zasadnutie predsedníctva vedie jeho predseda. Zápisnicu zo zasadnutia predsedníctva vyhotovuje poverený člen predsedníctva a podpisuje ju predseda Združenia a ďalší určený člen predsedníctva.

Činnosť predsedníctva sa riadi schváleným plánom činnosti na príslušný rok, ktorý obsahuje základné body programu, termíny zasadnutí, mená členov predsedníctva, ktorí zodpovedajú za prípravu materiálov. Návrh plánu činnosti predsedníctva predkladá predsedníctvu na schválenie predseda.

Materiály určené na prerokovanie v predsedníctve uvádza a odôvodňuje člen predsedníctva, ktorý ich predložil.

Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci členovia predsedníctva. Uznesenie predsedníctva je platné, ak s ním súhlasia min. dvaja z troch členom predsedníctva. Každý člen predsedníctva má jeden hlas.

Členovia predsedníctva majú nárok na pokrytie personálnych nákladov súvisiacich so zabezpečením ich funkcie.

C) Revízor

Revízor je kontrolným orgánom Združenia, ktorý:

 • dohliada na činnosť predsedu a predsedníctva,
 • kontroluje hospodárenie Združenia,
 • kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov Združenia,
 • má právo požadovať od orgánov Združenia informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach združenia a nahliadať do všetkých dokladov Združenia.

Revízora združenia volí a odvoláva členská schôdza z členov Združenia na obdobie 5 rokov. V prípade, že členská schôdza nezvolí nového revízora, predlžuje sa funkčné obdobie predchádzajúceho revízora o päť rokov.

Revízor je oprávnený kedykoľvek odstúpiť zo svojej funkcie, a to písomným oznámením adresovaným na sídlo Združenia.

Funkcia revízora je nezlučiteľná s funkciou predsedu alebo s členstvom v predsedníctve združenia.

D) Členská schôdza

Členská schôdza je najvyšším orgánom Združenia, ktorého členmi sú všetci členovia Združenia.

Členovia Združenia majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej schôdze, hlasovať a prijímať uznesenia.

Členovia Združenia sa nemôžu dať na zasadnutiach členskej schôdze zastúpiť iným členom Združenia ani inou osobou.

Neúčasť člena Združenia na zasadnutí členskej schôdze je potrebné vždy vopred písomne ospravedlniť.

Členská schôdza rozhoduje najmä o:

 • voľbe predsedu Združenia,
 • voľbe a odvolaní revízora Združenia,
 • návrhu nových členov predsedníctva Združenia.

Uznesenia členskej schôdze, týkajúce sa činnosti a hospodárenia Združenia majú poradný a iniciatívny charakter a predkladajú sa predsedovi alebo predsedníctvu Združenia na jeho najbližšom zasadaní na schválenie.

Zasadnutia členskej schôdze

Členskú schôdzu zvoláva predseda Združenia formou listu alebo mailu (s notifikáciu o doručení) adresovaného jednotlivým členom Združenia na adresu zapísanú v knihe členov Združenia. V prípade ustanoveného predsedníctva Združenia zvoláva členskú schôdzu predseda Združenia aj na návrh predsedníctva, a to najneskôr do 30 dní od doručenia písomného návrhu.

Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sú prítomné 2/3 všetkých členov Združenia. Pri hlasovaní má každý člen Združenia jeden hlas. Uznesenia členskej schôdze musia byť prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Združenia. V prípade, že členská schôdza nezvolí takýmto spôsobom nového predsedu Združenia, predlžuje sa funkčné obdobie predchádzajúceho predsedu o päť rokov.

Každý člen Združenia potvrdzuje svoju účasť na zasadnutí členskej schôdze v prezenčnej listine. Zasadnutie členskej schôdze vedie predseda Združenia. Zápisnicu zo zasadnutia členskej schôdze vyhotovuje zapisovateľ a podpisuje ju predseda Združenia a zapisovateľ.

Čl. VI.

Členstvo

Združenie je otvorené. Členmi Združenia pri jeho vzniku sa automaticky stávajú členovia prípravného výboru a tí záujemcovia o členstvo, ktorí k rukám členov prípravného výboru zaplatili základný vstupný členský príspevok, určený členmi prípravného výboru.

Členom Združenia sa môže stať osoba staršia ako 15 rokov, ktorá v písomnej prihláške vyhlási, že sa oboznámila so stanovami združenia a že sa týmito stanovami bude riadiť. Členom Združenia môže byť aj právnická osoba.

Podmienkou vzniku členstva je rozhodnutie predsedníctva Združenia o prijatí za člena a zaplatenie základného vstupného členského príspevku. Okrem toho je člen povinný platiť mesačný udržiavací členský príspevok, ktorého výška bude určená predsedníctvom Združenia.

Vstupný členský príspevok je splatný do 15 dní od doručenia rozhodnutia predsedníctva Združenia o prijatí za člena. Udržiavací členský príspevok je splatný do 15 dní po skončení obdobia, za ktoré bolo členské zaplatené. Vložené členské príspevky sa stávajú majetkom Združenia a nevracajú sa.

Predseda a členovia predsedníctva sú za výkon svojej funkcie oslobodení od platenia vstupného členského príspevku ako aj udržiavacích členských príspevkov.

Členské práva a povinnosti

Po rozhodnutí o prijatí za člena a zaplatení členských príspevkov dostane člen členský preukaz, ktorý ho oprávňuje vstupovať do priestorov Združenia a zúčastňovať sa akcií usporadúvaných Združením.

Člen je povinný dodržiavať stanovy, riadiť sa rozhodnutiami predsedu a predsedníctva, aktívne prispievať k rozvoju Združenia, nezverejňovať záležitosti dôverného charakteru a včas platiť členské príspevky. Porušenie ktorejkoľvek z týchto povinností je dôvodom na zrušenie členstva v Združení.

Zrušenie členstva

O zrušení členstva rozhoduje predsedníctvo Združenia. Členstvo zaniká dňom doručenia rozhodnutia predsedníctva o zrušení členstva v Združení, ktoré je konečné.

Týmto dňom sa stáva neplatný aj členský preukaz, ktorý je člen povinný vrátiť v termíne a osobe určenej v písomnej výzve.

Ak člen ani napriek písomnej výzve nezaplatí udržiavací členský príspevok za min. tri po sebe nasledujúce mesiace, jeho členstvo v Združení zaniká dňom, ktorý bol určený ako deň splatnosti dlžného príspevku. Týmto dňom sa stáva neplatný aj členský preukaz, ktorý je člen povinný vrátiť v termíne a osobe určenej v písomnej výzve.

Členstvo v Združení zaniká tiež smrťou člena. Členstvo nie je dedičné.

Člen Združenia môže písomne oznámiť zrušenie svojho členstva k určitému konkrétnemu termínu. V takomto prípade predsedníctvo vezme na vedomie zánik členstva ku dňu uvedenému v oznámení. Týmto dňom sa stáva neplatný aj členský preukaz, ktorý je člen povinný vrátiť v termíne a osobe určenej v písomnej výzve.

Členstvo v Združení môže predsedníctvo zrušiť iba v súlade so stanovami.

Čl. VII.

Zásady hospodárenia Združenia

Združenie je neziskovou organizáciou. Majetok Združenia tvoria nasledovné príjmy Združenia:

 • vstupné členské príspevky,
 • udržiavacie členské príspevky,
 • dotácie, granty, dary, 2% z daní a ostatné príjmy.

O použití príjmov a majetku Združenia rozhoduje predsedníctvo, v prípade, ak predsedníctvo ustanovené nie je, predseda.

Združenie môže vykazovať aj zárobkovú činnosť, ktorá však nie je hlavným cieľom jeho činnosti. V tomto prípade môžu príjmy Združenia tvoriť aj poplatky za propagačné materiály, z prenájmu priestorov, z účastníckych poplatkov z akcií organizovaných Združením, z predaja vlastných výrobkov, príjmy z reklám a ostatné príjmy.

Čl. VIII.

Zánik Združenia

Združenie zaniká:

 • dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia predsedníctva, na návrh členskej schôdze alebo zlúčením s iným združením,
 • právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

Pri zániku združenia podľa prvého bodu vykoná majetkové vyporiadanie likvidátor menovaný predsedníctvom združenia v rozhodnutí o zrušení združenia. Po ukončení likvidácie oznámi likvidátor uvedené skutočnosti do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

Čl. IX.

Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy ako aj právny režim vzniku a pôsobenia Združenia vychádza s ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien.

Stanovy združenia boli schválené prípravným výborom združenia dňa 02.11.2015.

_______________

Jana Kucharíková,

člen prípravného výboru

_______________

Adriana Holíková,

člen prípravného výboru

_______________

Mariana Gábrišová,

člen prípravného výboru

Identifikačné údaje

Názov:  Domček Z, občianske združenie

Sídlo:  Ambroseho 6, 85102 Bratislava

Právna forma:  Občianske združenie

IČO:  50052985